|  

Incoterms

Razlike u trgovačkoj praksi, tumačenjima i običajima u različitim zemljama dovele su do potrebe da se definišu međunarodna pravila tumačenja termina koji se najčešće upotrebljavaju u spoljnoj trgovini. Međunarodna trgovinska komora (MTK) je u Parizu 1936. godine izdala prvu verziju međunarodnih pravila za tumačenje trgovinskih termina, pod nazivom Incoterms. Oni predstavljaju skup međunarodnih pravila za tumačenje termina koji se najčešće koriste u spoljnoj trgovini i to pre svega kod ugovora o kupoprodaji. Njima se daje jedinstveno tumačenje ovih termina i izbegava mogućnost različitog tumačanja ovih termina u različitim zemljama, koja dovodi do nesporazuma, sporova i parnica, što sve predstavlja gubitak vremena i novca.

Incoterms se bave odnosom između kupca i prodavca na osnovu kupoprodajnog ugovora. Pošto ne definišu sve modalitete spoljnotrgovinskog posla, već samo osnovne, upotrebljavaju se u kombinaciji sa drugim bitnim elementima kupoprodajnog ugovora, sa jedne strane, i u kombinaciji sa drugim ugovorima koji su neophodni za realizaciju određenog spoljnotrgovinskog posla, kao što su: ugovori o prevozu, osiguranju ili finansiranju, sa druge strane.

Struktura Incoterms-a

Radi lakše upotrebe i snalaženja, svi termini iz Incoterms-a 2000 godine razvrstani su u četiri kategorije, koje su svoj naziv dobile prema početnom slovu termina:


Pored ovoga, u okviru ovih grupa, odgovarajuće obaveze ugovornih strana svrstane su pod 10 naslova, pri čemu svaki naslov na prodavčevoj strani predstavlja i položaj kupca u pogledu iste materije. To su: